Monday, 15/08/2022 - 02:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tràng Xá

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

Kế hoạch số 612/PGDĐT ngày 13/9/2021 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “ Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” ;

Công văn số 710/PGDĐT, Võ Nhai ngày 18/10/2021 về việc đôn đốc triển khai thực hiện công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022;

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, quy tắc ứng xử trong trường học, trường MN Tràng Xá đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn thể CBGV,NV thực hiện tốt yêu cầu về công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học. 

 

I. Mục đích, yêu cầu

- Điều chỉnh cách ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của nhà trường, ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong nhà trường.

- Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu.

 II. Nội dung thực hiện

 1. Ứng xử của cán bộ quản lý

- Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.

- Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che dấu vi phạm, đổ lỗi.

- Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm gây khó khăn phiền hà, vụ lợi.

- Ứng xử đối với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn phiền hà.

 2. Ứng xử của giáo viên

 - Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che dấu các hành vi vi phạm.

- Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoăc che dấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

- Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẽ, hỗ trợ, tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

 - Ứng xử với cha mẹ trẻ: Ngôn ngữ đúng mực trung thực, tôn trọng thân thiện, hợp tác, chia sẽ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

- Ứng xử đối với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn phiền hà.

3. Ứng xử của nhân viên

 - Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.

- Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.

- Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né trách trách nhiệm.

- Ứng xử với cha mẹ trẻ và khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khan phiền hà.

4. Ứng xử của trẻ trong nhà trường

 - Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẽ, thân thiện.

- Ứng xử với bạn học trong lớp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, đoàn kết, thân thiện.

- Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.

- Ứng xử với cha mẹ của bạn học: Tôn trọng, lễ phép.

5. Ứng xử của cha mẹ học sinh:

 - Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẽ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

- Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tin thần, danh dự, nhân phẩm.

 6. Ứng xử của khách đến nhà trường

 - Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.

- Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tin thần, danh dự, nhân phẩm. Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ trong nhà trường; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, lễ phép, thân thiện,tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực, trình độ đào tạo. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

 III. Đổi mới nội dung giáo dục văn hóa ứng xử.

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục mầm non; lựa chọn các nội dụng giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm lý, tình cảm của trẻ, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng, lễ phép có ý thức trách nhiệm với bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

- Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự với các chủ đề trong trường học, như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, văn hóa văn minh khi tham gia giao thông, có cách ứng xử phù hợp với người lớn tuổi ở nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ đối với trẻ 5-6 tuổi) trong các hoạt động như: Kê, dọn bàn ghế, giúp cô lau bàn, chia cơm, phơi khăn...

 IV.  Đổi mới phương pháp, trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các hoạt  động : Khám phá, Ngôn ngữ, Âm nhạc, phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội...theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho trẻ học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của trẻ.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể cuộc thi, trải nghiệm ,…; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của trẻ 5-6 tuổi đối với trẻ  nhỏ hơn trong trường.

- Tăng cường tổ chức tích hợp các hoạt động giáo dục giới tính đối với trẻ 4; 5 tuổi, phòng chống xâm hại, phòng chống bạo lực học đường vào một số hoạt động khác trong nhà trườnột số hình ảnh.

Tác giả: Trường Mầm non Tràng Xá
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 188
Năm 2022 : 1.996